DECRET LLEI 4/2019, de 29 de març, del Consell, de prestació del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres mitjançant arrendament de vehicles amb conductor. [2019/3206]

DECRET LLEI 4/2019, de 29 de març, del Consell, de prestació del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres mitjançant arrendament de vehicles amb conductor. [2019/3206]

(DOGV núm. 8519 de 01.04.2019) Ref. Base de dades 002947/2019

  • Anàlisi documentalPREÀMBULEl Reial decret llei 13/2018, de 28 de setembre, pel qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres, en matèria d’arrendament de vehicles amb conductor, en la seua disposició addicional primera, habilita a les comunitats autònomes que per delegació de l’Estat siguen competents per a atorgar autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor d’àmbit nacional, a modificar les condicions d’explotació de les autoritzacions concedides dins dels àmbits territorials propis de cada comunitat autònoma, sense perjudici de les competències que puguen correspondre a les entitats locals quant a l’establiment o modificació de les citades condicions d’explotació respecte dels serveis que discórreguen íntegrament dins del seu àmbit territorial.

Arran de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, es va publicar la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis, entre aquestes la Llei 16/1987, d’ordenació de transports terrestres (LOTT). Amb aquesta modificació de l’LOTT es va deixar sense empara legal les limitacions quantitatives a l’atorgament d’autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor (VTC). Aquesta circumstància ha donat lloc a l’emissió de diferents sentències fermes dictades pels tribunals, en virtut de les quals el nombre d’autoritzacions concedides per a l’arrendament de vehicles amb conductor s’ha incrementat considerablement i és previsible que, en un futur immediat, continue augmentant, la qual cosa genera una distorsió en el mercat del transport discrecional de persones viatgeres, puix que hi concorre en un mateix espai tant el taxi com el VTC, ja que tots dos realitzen activitats similars.

A més, la presència d’un major nombre de vehicles a les ciutats pot generar problemes de mobilitat, de protecció del medi ambient, de contaminació atmosfèrica i de gestió de trànsit pel què resulta convenient una nova regulació que restablisca el necessari equilibri entre aquestes dues formes de prestació de transport públic a persones viatgeres.Com assenyala el Reial Decret llei 13/2018 en el seu preàmbul, el ràpid creixement d’aquesta modalitat de transport pot donar lloc a un desequilibri entre oferta i demanda de transport en vehicles de turisme que provoque una deterioració general dels serveis, en perjudici de les persones viatgeres, la qual cosa posa de manifest la necessitat que, progressivament, les regulacions aplicables al taxi i l’arrendament amb conductor vagen aproximant-se en la mesura en què això contribuïsca a un tractament harmònic de les dues modalitats de transport de persones viatgeres en vehicles de turisme.

Així mateix es considera convenient establir un període raonable mínim de vacatio legis en allò que pertoca a l’entrada en vigor del règim de precontractació mínim establert, per a l’adaptació del sector de les empreses de VTC, amb l’objectiu de facilitar el desplegament de les mesures tècniques adequades per a la seua aplicació.

L’extraordinària i urgent necessitat que justifica l’adopció de les mesures incloses en el decret llei es fa extensiva a la tramitació d’una regulació de l’ús VTC en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, i està justificada per la concentració que es va produint dels serveis d’arrendament de vehicles amb conductor en àmbits estrictament urbans i metropolitans, i que comença a afectar de manera immediata i significativa a l’ordenació del transport en l’àmbit urbà i en el de les àrees de prestació conjunta del taxi. Recentment s’ha fet palesa la conflictivitat social en el sector del transport discrecional de persones viatgeres en vehicles de turisme com a conseqüència dels desajustaments en l’oferta i demanda, que posa de manifest l’exigència immediata perquè es fixe un marc estable que garantisca el dret de la ciutadania a emprar aquestes formes de transport en condicions òptimes i equilibrades per a tots dos sectors.

Per això, el decret llei es configura com l’instrument jurídic adequat per a realitzar una regulació que restringisca al màxim els problemes que puguen derivar-se de la situació descrita.

La Generalitat ostenta la competència exclusiva en matèria de transports terrestres que transcórreguen íntegrament pel seu territori conforme el que s’estableix en l’article 49.1.15a de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, en relació amb l’article 148.1.5a de la Constitució Espanyola, que disposa que són competència de les comunitats autònomes «els ferrocarrils i carreteres l’itinerari de les quals transcórrega íntegrament en el territori de la comunitat autònoma i, en els mateixos termes, el transport desenvolupat per aquests mitjans o per cable».

Fent ús de les atribucions conferides per l’article 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, l’article 58 de la llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, la disposició addicional primera del Reial Decret llei 13/2018, de 28 de setembre, l’article 5 de la Llei orgànica 5/1987, de 30 de juliol, de delegació de facultats de l’Estat en les comunitats autònomes en relació amb els transports per carretera i per cable, i l’article 49.1.8a de l’Estatut d’Autonomia, a proposta de la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 29 de març de 2019,

DECRETEArticle 1. Objecte i àmbit d’aplicació

L’objecte d’aquest decret llei és regular el transport de persones viatgeres en vehicles de turisme en règim d’arrendament amb conductor (VTC) que es realitze íntegrament dins del territori de la Comunitat Valenciana.Article 2. Prestació de serveis d’arrendament de vehicles amb conductor

La prestació del servei d’arrendament de vehicles amb conductor únicament la podran realitzar aquelles persones, físiques o jurídiques, que siguen titulars de la corresponent autorització administrativa que les habilite per a això, expedida per la conselleria competent en matèria de transport per delegació de l’Estat. Aquesta autorització estarà referida a cadascun dels vehicles mitjançant els quals es realitza l’activitat.

Article 3. Precontractació de serveis

1. Els serveis a prestar hauran de contractar-se, almenys, amb una antelació de quinze minuts previs a la seua efectiva prestació i haurà de quedar-ne constància en el registre de comunicacions a què es refereix l’article següent. S’exceptuen d’aquesta previsió aquells serveis que hagen de prestar-se de forma immediata, com a conseqüència d’urgències, emergències i assistència en carretera, o que es realitzen a l’empara de contractes de serveis a prestar a les diferents administracions públiques situades en el territori de la Comunitat Valenciana.

2. La contractació haurà de realitzar-se sempre per la capacitat total del vehicle sense que, en cap cas, puga realitzar-se una contractació individual o per places.Article 4. Registre de comunicacions dels serveis d’arrendament de vehicles amb conductor

1. Tots els serveis de transport que discórreguen íntegrament pel territori de la Comunitat Valenciana, o amb inici o finalització en aquesta, prestats per vehicles de titulars d’autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor, hauran de comunicar-se, prèviament a la seua realització, al Registre de comunicacions a què es refereix l’article 2 del Reial decret 1076/2017, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen normes complementàries en matèria d’arrendament de vehicles amb conductor, al Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres, aprovat per Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre.2. Les comunicacions al Registre hauran de ser facilitades per les persones titulars d’autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor, o els seus conductors, i les dades mínimes que han de contenir-hi són les establertes en l’article 24 de l’Ordre FOM/36/2008, de 9 de gener, per la qual es desenvolupa la secció segona del capítol IV del títol V, en matèria d’arrendament de vehicles amb conductor, del Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres, havent de quedar degudament acreditat l’hora i minut de la precontractació i de l’inici del servei.Article 5. Condicions de prestació dels serveis

1. Els vehicles adscrits a les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor no podran, en cap cas, circular per les vies públiques a la recerca de clientela ni propiciar la captació de persones viatgeres que no hagueren contractat prèviament el servei en la forma establida en l’article 3.

A aquest efecte es considera captació de clientela a la geolocalització que permeta a les potencials persones usuàries dels serveis d’arrendament de vehicles amb conductor situar, amb caràcter previ a la contractació, els vehicles adscrits a les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor, per la qual cosa aquesta es prohibeix.

Així mateix, la prohibició de circular per les vies públiques a la recerca de clientela inclou l’estacionament en les citades vies públiques, havent d’estacionar en garatges o aparcaments no situats en la mateixa via pública.

2. Queda prohibit l’estacionament en llocs de concentració i generació de demanda de serveis de transport de persones viatgeres com a ports, aeroports, estacions de ferrocarril i d’autobusos, centres comercials i d’oci, instal·lacions esportives, hotels, parades de taxis, hospitals o qualsevol altre establiment similar, que puga propiciar la captació de clients.Article 6. Descans obligatori

1. Tots els vehicles adscrits a autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor hauran de realitzar un descans obligatori.

2. El sistema de descans obligatori serà establit per la conselleria competent en matèria de transport.Article 7. Especificacions tècniques del vehicle

1. Cada vegada que se substituïsca un dels vehicles que estan actualment adscrits a autoritzacions VTC es farà per un altre vehicle que utilitze com a font d’energia l’electricitat, l’hidrogen, els biocarburants, els combustibles sintètics i parafínics, el gas natural i el gas liquat del petroli. També podrà substituir-se per un vehicle dels denominats híbrids.2. Tots els vehicles adscrits a autoritzacions VTC residenciades en el territori de la Comunitat Valenciana, que realitzen transport de persones viatgeres per la mateixa hauran de portar el distintiu que es regula en l’Ordre 12/2016, de 23 de novembre, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es crea un distintiu per a la identificació dels vehicles de lloguer amb conductor en la Comunitat Valenciana.Article 8. Règim sancionador

L’incompliment del que s’estableix en aquest decret llei es considerarà infracció molt greu o greu, d’acord amb el que s’estableix en els articles 140 i 141, respectivament, de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres.

DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Exercici de competències i habilitació als ens locals

Les entitats locals, en l’exercici de les seues competències, podran modificar les condicions d’explotació de l’article 182.1 del Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres, per a millorar la gestió de la mobilitat interior de les persones viatgeres o per a garantir el control efectiu de les condicions de prestació dels serveis, amb respecte dels criteris de proporcionalitat que estableix la normativa vigent.A aquest efecte podran:

a) Incrementar els temps de precontractació de serveis a què es refereix l’article 3.

b) Ampliar la llista d’instal·lacions de llocs de generació de demanda de serveis de transport i establir una distància mínima en la qual estaria prohibit l’aparcament des d’aquestes instal·lacions, a què es fa referència en l’article 5.

c) Establir requisits addicionals a les especificacions tècniques dels vehicles previstos en l’article 7.Segona. Incidència pressupostària

L’aplicació i desenvolupament d’aquest decret llei no podrà tindre cap incidència en la dotació de despesa assignada a la conselleria competent per raó de la matèria i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els seus mitjans personals i materials.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queden derogades quantes disposicions d’igual o inferior rang que s’oposen al que es disposa en el present decret llei.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Modificació de la Llei 6/2011, de mobilitat de la Comunitat Valenciana

Es modifica l’apartat 2.c de l’article 3 de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de mobilitat de la Comunitat Valenciana, i queda redactat en els següents termes:

«c) La provisió dels serveis de transport públic dins dels nuclis urbans. En concret hi correspondrà la regulació, ordenació i intervenció administrativa dels serveis de transport públic urbà, que tinguen lloc dins del seu àmbit territorial, prestats mitjançant l’arrendament de vehicles amb conductor o altres modalitats similars.»

Segona. Habilitació per al desenvolupament reglamentari

El Consell i la persona titular de la conselleria competent en matèria de transport podran dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament, execució i compliment d’aquest decret llei en l’àmbit de les respectives competències.Tercera. Entrada en vigor

Aquest decret llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, excepte l’article 3.1, i l’apartat a de la disposició addicional primera, que entraran en vigor en el termini de dos mesos comptadors des de la publicació.València, 29 de març de 2019El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRERLa consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori,

MARÍA JOSÉ SALVADOR RUBERT

EL CONSELL APRUEBA EL DECRETO LEY PARA REGULAR A LAS VTC

EL CONSELL APRUEBA EL DECRETO LEY PARA REGULAR A LAS VTC

Hoy día 29 de Marzo de 2019, el Consell ha aprobado el Decreto Ley que regulará a las VTC en la Comunidad Valenciana, ahora se abre un periodo de 30 días en los que debe ser convalidado por la Diputación Permanente.

Las medidas regulatorias que trae el Decreto Ley, aunque son insuficientes para evitar que las VTC dejen de hacer una competencia desleal al Taxi, son fundamentales para la sostenibilidad del sector en los próximos años, ya que de no haber regulación autonómica y municipal, las miles de VTC que están por salir en los próximos meses harán insostenibles a los dos sectores, precarizando paulatinamente el Servicio de Transporte, tanto el del Taxi como el de VTC.

Los partidos Políticos que están a favor de mantener el Servicio Publico del Taxi deberán demostrarlo en estos días convalidando el Decreto Ley, ya que el Partido Político que vote en contra, demostrará claramente que quiere desmantelar el Taxi, a favor de estas multinacionales, a costa de las garantías para el usuario en cuanto a la seguridad, la fiscalidad, el control de tarifas y de las condiciones laborales de los trabajadores de los dos sectores. 

Más de 7000 familias que viven del Taxi en la Comunidad Valenciana contestarán con su voto en las urnas del próximo día 28 de Abril a los gestos que haya tenido cada Partido Político hacia el sector durante estos días.

El Decreto Ley trae como principales aspectos:

  • 15 minutos de precontratación mínima.
  • Elevar a rango de Ley Autonómica la prohibición de circular y estacionar en vía pública sin contrato previo que ya existe en el Rott.
  • Prohibir la geolocalización en las app.
  • Dar más competencias a los Ayuntamientos, para regular con más detalle a las VTC en su ámbito urbano.

Con esto, al menos aseguramos una regulación de las VTC en la Comunidad Valenciana, viendo la incertidumbre del futuro político que se nos avecina en los próximos meses.

LA CONFEDERACIÓN SEGUIRÁ LUCHANDO POR UN SERVICIO PÚBLICO DEL TAXI DE CALIDAD PARA EL USUARIO

En Valencia a 29 de Marzo de 2019                                          

 La Junta Directiva

El decreto de VTC ‘saldrá’ in extremis tras el visto bueno de la Abogacía

El próximo pleno del Consell aprobará la norma, que deberá convalidar la Diputación Permanente. El informe jurídico avala la “urgente necesida” del decreto ley

Una de las protestas que protagonizaron los taxistas. BIEL ALIÑO

En el conflicto que enfrenta al sector del taxi con el de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas optó por posicionarse del lado de los taxistas para restringir la actividad de compañías como Uber o Cabify, a las que pretende obligar a una precontratación mínima de 15 minutos. Ante las dudas de la patronal de VTC Unauto sobre su legalidad, la consellera María José Salvador afirmó que únicamente llevaría al pleno del Consell su decreto ley si la Abogacía de la Generalitat daba su visto bueno. Y el informe jurídico que da luz verde a la norma ya ha llegado.

Así lo confirmaron ayer desde la Conselleria, que apurará los plazos para aprobar in extremis un decreto ley que llegará ya la próxima semana al pleno del Consell. Tras su aprobación aquí, deberá ser sometido a su convalidación por parte de la Diputación Permanente de las Cortes, de manera que saldría adelante justo antes de elecciones.

Según la Conselleria, el informe de la Abogacía de la Generalitat avala íntegramente la viabilidad jurídica del proyecto de decreto ley, ya que entiende que hay razones de «extraordinaria y urgente necesidad» para la utilización de este instrumento normativo, cuyo objetivo es «hacer frente a una coyuntura económica problemática, como es la regulación de los servicios de transporte de viajeros mediante arrendamiento de vehículos con conductor», tal y como explicó el departamento de Salvador.

Y a pesar de que la Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat había cuestionado la limitación de la actividad de los VTC por «perjudicar al usuario», la Abogacía asegura que las directivas y la jurisprudencia de la Unión Europea permiten regular los servicios de intermediación en el transporte. Así, desde la perspectiva del derecho europeo, entiende que es competencia de los estados miembros (y de las comunidades autónomas en España por delegación del Estado) acometer una regulación de esta actividad económica, según subrayaron las mismas fuentes.

La Abogacía entiende que la regulación realizada en el decreto ley es respetuosa con el «contenido esencial» de los derechos que se regulan, al basarse en la doctrina del Tribunal Supremo fijada en su sentencia de 4 de junio de 2018, que «da cumplida respuesta a las alegaciones de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana».

En cuanto a las posibles responsabilidades patrimoniales con que había amenazado Unauto, la Abogacía asegura que en este caso «no concurren ninguno de los supuestos» que contempla la legislación para la reclamación de estas responsabilidades, «con lo que cabe entender que el marco legal establecido no ha de suponer obligaciones indemnizatorias para la Generalitat», destacaron desde la Conselleria.

En la actualidad, en la Comunidad Valenciana existen 4.686 licencias de taxi por 373 licencias de VTC.

Publicado por El Mundo.

COMUNICADO CONFEDERACIÓN

Se confirma el adelanto de elecciones autonómicas y la disolución de las Cortes Valencianas

Esto hace peligrar el Decreto Ley prometido por la Consellera, ya que debe ser aprobado por el Consell y ratificado por las Cortes.

Hasta que haya un nuevo Gobierno Autonómico definitivo, el Consell actual seguirá como gobierno en funciones, con capacidad para aprobar el Decreto Ley o cualquier otra disposición, pero al entrar en campaña electoral, entramos en un periodo de mucha incertidumbre.

En el momento que se disuelvan las Cortes Valencianas, se constituye una Diputación Permanente, con el mismo porcentaje de representación que tenían las Cortes y que pueden cumplir las mismas funciones que estas, incluida la convalidación de un Decreto Ley.

La situación en la calle con cientos de nuevas VTC sin regulación, supone un conflicto continuo a diario que se debe cerrar con urgencia, no podemos esperar a que haya un nuevo Gobierno y empezar una nueva negociación para poder regularlas.

La Confederación junto al resto de Asociaciones del sector del Taxi ha solicitado una reunión urgente con la Consellera para conocer la situación del Decreto Ley, que estaba en proceso de alegaciones, y conocer de primera mano las decisiones que va a tomar el gobierno en funciones sobre la regulación prometida.

SEGUIREMOS LUCHANDO POR UN SERVICIO PÚBLICO DEL TAXI DE CALIDAD PARA EL USUARIO

LA JUNTA DIRECTIVA