Preguntas de Compromis al Consell.

Mónica Oltra i Jarque , diputada del grup parlamentari Compromis , a l’empara del que disposa l’article 152 en relació al 157 del RC, té l’honor de formular al Consell, la pregunta següent, desitjant contestació escrita:

La federació Sindical del Taxi de Valéncia ha emes un comunicat en el que diu: “es del todo imposible que la Directora de la AVM nos tache de representar a una minoría cuando desde el 14 de noviembre no se nos ha comunicado los resultados de las elecciones sindicales que se realizaron para la representación en el Consejo de Operadores del Taxi

I és per aixó que esta Diputada desitja saber:

Quin ha estat el resultat de les eleccions per a la representació en el Consell d’Operadors del Taxi?

Descárgate el PDF aquí